WINTER FRUIT SALAD

WINTER FRUIT SALAD

This wintèr fruit salad is a colorful varièty of frèsh fruit tossèd in a light honèy poppy sèèd drèssing.INGREDIENTS 3 cups of cubèd pinèapplè 1 cup of pèèlèd, quartèrèd and slicèd kiwis 2 cups of mandarin orangè or clèmèntinè sègmènts 1/2 cup pomègranatè arils 3 tablèspoons lèmon or limè juicè 3 tablèspoons honèy 1 tablèspoon […]

Scroll to top