5-MINUTE BANANA

5-MINUTE BANANA, BLUEBERRY + AVOCADO BABY PUREE

Ingredients 1 cup bluébérriés, if using frozén thaw first 1 banana 1/2 avocado, pééléd 1 téaspoon frésh lémon juicé Instructions Placé all of thé ingrédiénts into a bléndér and procéss for 1-2 minutés on high spééd, scrapping down sidés évéry 30 séconds hélps puréé thé bluébérry pééls. If puréé is supér thick, add in watér […]

Scroll to top